Need Help ?
Call: +977- 077420105

विस्थापित हुने शिक्षकहरुको नामावली

प्रकाशित मिती:  

क्षेत्रीय शिक्षा निर्देशनालय, पश्चिमाञ्चल पोखराको च.न.३०४ मिति २०७२।०८।०७ को पत्रानुसार माध्यमिक तहको विभिन्न विषयमा स्थायी नियुक्तिको लागि सिफारिस भई आएका सफल उम्दवारहरुलाई नियुक्ति तथा पदस्थापन गर्दा तपसिलमा उल्लेखित अस्थायी करार शिक्षकहरु सेवाबाट विस्थापित हुनु पर्ने भएकोले निजहरुको विवरण सार्वजनिक गरिएको छ । विवरण फरक परेको भएमा यो सूचना प्रकाशन भएको मितिले ७ (सात) दिन भित्र सप्रमाण निवेदन पेश गर्नुहुन यो सूचना प्रकाशित गरिएको छ ।