Need Help ?
Call: +977- 077420105

सूचना

प्रकाशित मिती:  २०७२-०९-०२

प्रस्तुत विषयमा शिक्षक सेवा आयोगबाट माध्यमिक तहमा स्थायी नियुक्त्तिको लागि सिफारिस भई आएका उम्मेदवारहरुलाई यस कार्यालयको मिति २०७२/०९/०१ को निर्णय अनुसार सिफारिसको योग्यताक्रम र उम्मेदवारहरुको प्राथमिकताक्रम बमोजिमका विद्यालयमा नियुक्त्ति तथा पदस्थापना सम्बन्धि कार्य सम्पन्न भएकोले आजैका मितिले १५ (पन्ध्र) दिन भित्र नियुक्त्ति बुझी लैजानको  यो सूचना प्रकाशित गरिएको छ ।