Need Help ?
Call: +977- 077420105

एस.एल.सी. परीक्षाा २०७२ सालको कायम गरिएका परीक्षा केन्द्रहरु

प्रकाशित मिती:  २०७२-१२-०२

एस.एल.सी. परीक्षाा २०७२ सालको कायम गरिएका परीक्षा विद्यालय तथा परीक्षार्थीगत कायम गरिएका केन्द्रहरु