Need Help ?
Call: +977- 077420105

विषय- विवरण पेश गर्ने बारे ।

प्रकाशित मिती:  २०७३-०३-२०

प्रस्तुत विषयमा शिक्षा विभाग, विद्यालय व्यवस्थापन शाखा, सानोठिमी, भक्तपुरको च.नं. १६९ मिति २०७३/०३/१७ को प्राप्त पत्रानुसार शिक्षा ऐन, २०२८ (आठौं संशोधन) ले अस्थायी शिक्षकलाई अन्तिम एक पटकका लागि रिक्त दरबन्दीमा अस्थायी शिक्षक उम्मेदवार हुने पाउने गरी शिक्षक सेवा आयोगबाट विज्ञापन गर्ने भएकोले त्यस स्रोतकेन्द्र अन्तरगतका सबै अस्थायी शिक्षकहरुलाई (लियन पदमा कार्यरत समेत) तपसिलको कागजात सहित स्रोतकेन्द्र मार्फत यही श्रावण ५ गते सम्म विवरण पेश गर्न लगाउनुहुन अनुरोध छ । 
तपसिल
२) नियुक्ति पत्र २) नियुक्ति समर्थन पत्र ३) विद्यालयले सेवा प्रमाणित गरेको सिफारिस पत्र ४) सरुवा भएक भए सरुवा पत्रको फोटोकपी ।