Need Help ?
Call: +977- 077420105

आ.व. २०७३/०७४ को प्रथम चौमासिक निकासा

प्रकाशित मिती:  २०७३-०६-२८

आ.व. २०७३/०७४ को प्रथम चौमासिक निकासामा शिक्षक, वालविकास कार्यकर्ता, विद्यालय कर्मचारी र मसलन्द खर्च (वार्षिक एक मुष्ट) निकासा भएको व्यहोरा जानकारीको लागि अनुरोध छ ।