Need Help ?
Call: +977- 077420105

कार्य सम्पादन करारको प्रगति पठाउने बारे ।

प्रकाशित मिती:  2074-04-18

श्री जिल्ला स्थित सम्पूर्ण सामुदायिक विद्यालयहरु,

       अर्घाखाँची ।

 

             प्रस्तुत चालु आर्थिक वर्ष २०७३/०७४ को जिल्ला शिक्षा कार्यालयले प्र.अ. सँग गरेको कार्य सम्पादन करारको प्रगति उपलब्ध गराई दिनुहुन अनुरोध छ ।

 

 

 

 

बोधार्थ

श्री १८ ओटै स्रोतकेन्द्रहरु- स्रोतकेन्द्रको समष्टिगत विवरण उपलब्ध गराउने ।