Need Help ?
Call: +977- 077420105

स्वत प्रकाशनको विवरण

प्रकाशित मिती:  मिति २०७५।११।२२

सूचनाको हकसम्बन्धी ऐन,२०६४ को दफा ५ र सूचनाको हकसम्वन्धी नियमावली, २०६५ को नियम ३ वमोजिम २०७५श्रावणदेखि पुस मसान्तसम्म सम्पादित प्रमुख क्रियाकलापहरु (स्वतः प्रकाशन) को विवरण