Need Help ?
Call: +977- 077420105

सबै हेर्नुहोस

 • एस.एल.सी. परीक्षाा २०७२ सालको कायम गरिएका परीक्षा केन्द्रहरु

  प्रकाशित मिती:  २०७२-१२-०२

  एस.एल.सी. परीक्षाा २०७२ सालको कायम गरिएका परीक्षा विद्यालय तथा परीक्षार्थीगत कायम गरिएका केन्द्रहरु

  थप हेर्नुहोस
 • शिक्षक व्यवस्थापन सम्बन्धी सूचना ।

  प्रकाशित मिती:  २०७२-१०-२०

  श्री जिल्ला स्थित सबै विद्यालयहरु,     अर्घाखाँची ।     प्रस्तुत विषयमा शिक्षक सेवा आयोगबाट स्थायी नियुक्तिका लागि सिफारिस भै आएका नि.मा. तहका शिक्षकहरुको पदस्थापन गर्ने क्रममा जिल्लामा रिक्त रहेका नि.मा. तथा प्रा. दरबन्दी तथा राहत अनुदान कोटामा शिक्षक नियुक्ति प्रकृया रोक्का रहेकोमा विस्थापित शिक्षकलाई पुनःव्यवस्थापन गरिने विद्यालयबाहेक अन्य विद्

  थप हेर्नुहोस
 • नि.मा. तहका शिक्षकहरुलाई सिफारिस गरिएका विद्यालयहरु

  प्रकाशित मिती:  2072-10-20

  शिक्षक सेवा आयोगद्वारा सिफारिस भएका नि.मा. तहका शिक्षकहरुलाई सिफारिस गरिएका विद्यालयहरु

  थप हेर्नुहोस
 • पदस्थापन सम्बन्धमा ।

  प्रकाशित मिती:  २०७२-१०-१३

  क्षेत्रीय शिक्षा निर्देशनालय पश्चिमाञ्चल, पोखराको च.नं. ४५८ मिति २०७२/०९/२७ को प्राप्त पत्रानुसार निम्न माध्यमिक तहको विभिन्न विषयमा रिक्त्त रहेको दरबन्दीमा स्थायी नियुक्त्तिका लागि सिफारिस भई आएका उम्मेदवारहरुलाई पदस्थापन गर्ने प्रयोजनकालागि   विद्यालय छनौट गर्न निम्न कागजात सहित ७ (सात) दिन भित्र यस कार्यालयमा सम्पर्क राख्नुहुन सम्बन्धित सबैका लागि सूचित गरिन्छ ।

  थप हेर्नुहोस
 • सूचना

  प्रकाशित मिती:  २०७२-१०-१३

  क्षेत्रीय शिक्षा निर्देशनालय पश्चिमाञ्चल, पोखराको च.नं. ४५८ मिति २०७२/०९/२७ को प्राप्त पत्रानुसार निम्न माध्यमिक तहमा विभिन्न विषयमा स्थायी नियुक्त्तिका लागि सिफारिस भई आएका उम्मेदवारहरुलाई पदास्थापन गर्दा तपसिलमा उल्लेखित अस्थायी एवं करार शिक्षकहरु सेवाबाट बिस्थापित हुने भएकोले बिस्थापित हुने शिक्षकहरुको पुन:व्यवस्थापनका लागि सम्बन्धित तहको राहत अनुदान तथा तल्लो त

  थप हेर्नुहोस