Need Help ?
Call: +977- 077420105

सबै हेर्नुहोस

 • सूचना

  प्रकाशित मिती:  २०७२-०९-०२

  प्रस्तुत विषयमा शिक्षक सेवा आयोगबाट माध्यमिक तहमा स्थायी नियुक्त्तिको लागि सिफारिस भई आएका उम्मेदवारहरुलाई यस कार्यालयको मिति २०७२/०९/०१ को निर्णय अनुसार सिफारिसको योग्यताक्रम र उम्मेदवारहरुको प्राथमिकताक्रम बमोजिमका विद्यालयमा नियुक्त्ति तथा पदस्थापना सम्बन्धि कार्य सम्पन्न भएकोले आजैका मितिले १५ (पन्ध्र) दिन भित्र नियुक्त्ति बुझी लैजानको  यो सूचना प्रकाशित गरि

  थप हेर्नुहोस
 • शिक्षक पदस्थापन गरिएको ||

  प्रकाशित मिती:  २०७२-०९-०२

  शिक्षक पदस्थापन गरिएको बारे =================================== क्षेत्रीय शिक्षा निर्देशनालय, पश्चिमाञ्चल पोखराको सिफारिस पत्र, जिल्ला शिक्षाा समिति अर्घाखाँची र

  थप हेर्नुहोस
 • विस्थापित हुने शिक्षकहरुको नामावली

  प्रकाशित मिती:  

  क्षेत्रीय शिक्षा निर्देशनालय, पश्चिमाञ्चल पोखराको च.न.३०४ मिति २०७२।०८।०७ को पत्रानुसार माध्यमिक तहको विभिन्न विषयमा स्थायी नियुक्तिको लागि सिफारिस भई आएका सफल उम्दवारहरुलाई नियुक्ति तथा पदस्थापन गर्दा तपसिलमा उल्लेखित अस्थायी करार शिक्षकहरु सेवाबाट विस्थापित हुनु पर्ने भएकोले निजहरुको विवरण सार्वजनिक गरिएको छ । विवरण फर

  थप हेर्नुहोस
 • २०७२/०७३ को भौतिक सुविधा विस्तार कार्यक्रमको लागि सिफारिस गरिएका विद्यालयहरुको विवरण

  प्रकाशित मिती:  

  २०७२/०७३ को भौतिक सुविधा विस्तार कार्यक्रमको लागि सिफारिस गरिएका विद्यालयहरुको विवरण

  थप हेर्नुहोस
 • आ.व. २०७२/०७३ को प्रथम चौमासिक निकासा

  प्रकाशित मिती:  

  आ.व. २०७२/०७३ को प्रथम चौमासिक निकासा

  थप हेर्नुहोस