Need Help ?
Call: +977- 077420105

समाचार बिस्तारमा

श्रोतव्यक्ति पदको लिखित परीक्षा सम्बन्धित सूचना

यस कार्यालयबाट मिति २०७२/०३/११ गते प्रकाशित वि.नं. १/०७१/०७२ को श्रोतव्यक्ति पदको विज्ञापन सूचना अनुसार दरखास्त पेश गर्ने उम्मेदवारहरुको लिखित परीक्षा तपसिल अनुसार संचालन हुने व्यहोरा सम्बन्धित सबैको जानकारीको लागि यो सूचना प्रकाशित गरिएको छ ।

तपसिलः 
मितिः २०७२/०४/०५ ।
समयः विहान ११ः०० बजे देखि ।
स्थानः जि.शि.का. सभा कक्षा ।