Need Help ?
Call: +977- 077420105

समाचार बिस्तारमा

माध्यमिक तहमा सिफारिस भएका उम्मेदवारहरुलाई अत्यन्त जरुरी सूचना

क्षेत्रीय शिक्षा निर्देशनालय, पश्चिमाञ्चल पोखराको च.नं. ३०४ मिति २०७२/०८/०७ को पत्रानुसार माध्यमिक तमा स्थायी नियुक्तिका लागि सिफारिश भै आएको उम्मेदवारहरुले यस जिल्लामा रिक्त रहेको मा.तृतीय श्रेणीको दरबन्दीमा विद्यालय छनौटका लागि निम्न कागजात सहित ७ (सात) दिन भित्र यस कार्यालयमा सम्पर्क राख्नुहुन सम्बन्धित सबैको लागि सूचित गरिन्छ ।