Need Help ?
Call: +977- 077420105

समाचार बिस्तारमा

माध्यिमक शिक्षा परीक्षाा (SEE) २०७३ को विवरण

माध्यिमक शिक्षा परीक्षाा (SEE) २०७३ को केन्द्र र केन्द्राध्यक्षको सम्पर्क नम्बर र विद्यार्थीहरुको विवरणको लागि परिपत्र तथा सूचनामा क्लिक गर्नुहोला ।